Skontaktuj się z nami!

601 965 886

Regulamin

Regulamin szczegółowy promocji

„do – 15% tylko z gazetką ”


§1 [Organizator]

Organizatorem promocji „do – 15% tylko z gazetką ” jest

Spectra Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łowicka 32, 81-504 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000433122, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP: 586-227-86-70 zwana
dalej „Organizatorem”.

§2 [Dostępność regulaminu]

1. Promocja „do – 15% tylko z gazetką ”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji na stronie www.b500.pl oraz na infolinii pod numerem 58 380 08 04 oraz biurze przy

ul. Wassowskiego 12, Gdańsk 80-225
3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

 

§3 [Czas trwania Promocji]

Promocja trwa od 12.11.2017 r. do 31.12.2017 r. (włącznie) lub do wyczerpania zgłoszeń.

 

§4 [Uczestnicy]

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1. Promocja polega na przyznaniu klientowi, który zawrze umowę o świadczenie produkcji z montażem rolet, żaluzji, okien pcv lub markiz w terenie lub biurze firmy w czasie trwania Promocji, rabatu w wysokości do 15% od kwoty ustalanej indywidualnie na podstawie analizy zlecenia. Wysokość rabatu zależy od rodzaju wybranych materiałów.

2. Zasady naliczania i przydzielania rabatu procentowego:
a. Wartość rabatu przyznana Promocją odliczana jest od ceny podstawowej.
c. Rabat nie dotyczy dodatkowych usług.
e. Rabat będzie udzielony wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez
możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zamiany na inny rabat.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez „Organizatora”

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§6 [Skutki rezygnacji]

1. W przypadku rezygnacji z usługi przez uczestnika Promocji, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług remontowych.

2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora uczestnicy nabywają prawo do zachowania korzyści wynikających z Promocji, ale zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu. Rabat jest naliczany od cen podstawowych przedstawionych po analizie każdego zamówienia indywidualnie.


§7 [Reklamacje]

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: ul. Wassowskiego 12, Gdańsk 80-225 przez cały czas trwania Promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora na adres wskazany w reklamacji.


§8 [Postanowienia końcowe]

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2017r


Zaufali nam: